Alzheimer – co przyczynia się do powstania tej choroby?

Najczęstszą przyczyną Alzheimera jest proces zwyrodnieniowy w obrębie ośrodkowego ukła du nerwowego towarzyszący tej chorobie. Po nadto, u osób z chorobą Alzheimera dochodzi do niekorzystnych zmian w mózgowych naczy niach krwionośnych, z których najczęstsze to zmiany miażdżycowe. Otępienie to efekt nadmiernego, niefi zjologicznego obumierania neuronów. Jest ono także wynikiem obydwu wymienionych wcze śniej procesów (zwyrodnienia, miażdżyca).

Jakie są pierwsze objawy wystąpienia choroby?

W 50 proc. przypadków jednym z pierwszych objawów klinicznych choroby otępiennej są zaburzenia poznawcze, dlatego pacjentom czasem trudno znaleźć drogę do domu czy przedmiot, który dopie ro co trzymali w ręku. W związku z powyższym, istnieje potrzeba stałej opieki lekarskiej ze strony kilku współpracujących ze sobą specjalistów, takich jak: neurolog, geriatra czy psychiatra. Szczególnie istotne jest, aby pacjent we wczesnej fazie choroby ści śle współpracował i pozostawał w stałym kontakcie z neurologiem. Daje to możliwość przeprowadzenia dokładnej diagnostyki, moni torowania stanu chorego oraz prowadzenie terapii. Choroba Alzheimera to wynik odkładania się w komórkach ner wowych lub ich otoczeniu substancji toksycznych. Doprowadza to do obumierania neuronów, ich połączeń synaptycznych oraz obni żonego poziomu neuroprzekaźników (substancji odpowiedzialnych za przekazywanie sygnałów pomiędzy komórkami nerwowymi). W przypadku choroby Alzheimera jest to przede wszystkim spa dek stężenia acetylocholiny, ale także innych przekaźników, w tym serotoniny. Warto podkreślić, że objawy kliniczne choroby Alzhe imera (początkowo są to zaburzenia poznawcze) pojawiają się pomniej więcej dwudziestu latach trwania procesu patologicznego. Stąd tak istotne jest zwracanie uwagi nawet na minimalne sygna ły ze strony pacjenta, dotyczące powyższych kwestii. Mogą to być np.: zapominanie imion i nazwisk bliskich osób, problemy z przy pomnieniem sobie nazw podstawowych przedmiotów. Nigdy nie wolno ich lekceważyć.

Jakie leczenie należy podjąć, aby powstrzymać chorobę?

Terapie obecnie dostępne w Polsce i na świecie ograniczają się tyl ko do leczenia objawowego. Bazuje ono na preparatach, które jedynie spowalniają postęp cho roby i mają za zadanie jak najdłużej utrzymać chorego w możliwie najlepszym stanie psychofi zycznym. Niestety, nie ma środków, któ re mogłyby zatrzymać proces patologiczny będący przyczyną zaniku neuronów. W początkowym stadium choroby warto podawać pre paraty odżywcze, zawierające m.in. wielonienasycone kwasy tłusz czowe omega3 (EPA DHA) i urydynę. Mogą one mieć wpływ na po prawę pamięci u chorych na wczesnym etapie choroby Alzheimera. Wobec braku leczenia przyczynowego, niezwykle istotne są działania prewencyjne, polegające na zmniejszaniu negatywnego wpływu czynników naczyniopochodnych (m.in. miażdżyca naczyń). Ich udział w powstawaniu choroby Alzheimera został już potwierdzony w badaniach. Niezwykle istotne w prewencji chorób otępiennych stanowi wczesna diagnoza i leczenie takich schorzeń, jak np. cukrzy ca, nadciśnienie tętnicze czy zbyt wysoki poziom cholesterolu. Jak najwcześniej trzeba przeciwdziałać również zaburzeniom rytmu serca, w tym migotaniu przedsionków. Takie działania wpływają na obniżenie stężenia substancji toksycznych, powodujących degene rację komórek nerwowych w mózgu, a dzięki temu zmniejszają ry zyko wystąpienia choroby Alzheimera. Ważnym elementem działań powinien być również zdrowy tryb życia, ruch na świeżym powie trzu oraz ćwiczenie umysłu, np. muzykoterapia, gry logiczne, etc.