Choroby neurologiczne to te, które dotyczą ośrodkowego układu nerwowego (mózg i rdzeń kręgowy) oraz układu obwodowego nerwowego (nerwy obwodowe). Zazwyczaj uważa się, że choroby neurologiczne to, w których w układzie nerwowym możemy stwierdzić wyraźne zmiany morfologiczne (np. niedokrwienie, zanik, guz, ogniska demielinizacji)i takie, w których dominują zmiany czynnościowe (np. padaczka, bóle głowy), a zmiany morfologiczne są mniej widoczne. W chorobach psychicznych najczęściej nie stwierdza się zmian morfologicznych. Jednak ten podział w miarę rozwoju metod badania mózgu nie jest tak oczywisty. I tak np. w chorobie Alzheimera wyraźny jest zanik mózgu, a dominują często zaburzenia psychiczne. Depresja i bezsenność zaliczane są do chorób  psychiatrycznych, ale towarzyszy często chorobom neurologicznym.

Spośród chorób neurologicznych najczęstszymi są: udar mózgu, padaczka, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane, stwardnienie boczne zanikowe, neuropatie. Oczywiście chorób neurologicznych jest znacznie więcej. Choroby neurologiczne stanowią ważny problem społeczny. Wiele z nich prowadzi do upośledzenia funkcjonowania, są one najczęstszą przyczyną niesprawności  osób dorosłych. Nie oszczędzają też dzieci. Wiele z chorób neurologicznych np. udar mózgu, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona związane są z wiekiem. W związku ze starzeniem się społeczeństwa (wydłużenie życia) możemy się spodziewać wzrostu zachorowania na te schorzenia.

W ostatnich dziesięcioleciach nastąpił gwałtowny rozwój badan nad chorobami układu nerwowego. Poznaliśmy znacznie lepiej ich przyczynę. Diagnostyka poczyniła znaczny postęp. Tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, badania elektrofizjologiczne to największe osiągnięcia diagnostyczne. Niektórym chorobom np. udarowi, można zapobiegać. Niektóre np. guzy mózgu, padaczki, udar mózgu można całkowicie wyleczyć stosując odpowiednie zabiegi lub leczenie farmakologiczne. Wielu chorób nie potrafimy całkowicie zahamować, ale dzięki zrozumieniu istoty choroby, zastosowaniu odpowiednich leków, czy rehabilitacji możemy znacznie zwolnić postęp choroby, złagodzić objawy i poprawić jakość życia pacjenta.