Home » Onkologia » Najnowszy raport inicjatywy All.Can Polska
onkologia

Najnowszy raport inicjatywy All.Can Polska

raport
raport

„Diagnoza zmian w opiece onkologicznej w roku 2022” wskazuje zmiany jakie zaszły w opiece onkologicznej w Polsce, mające wpływ na poprawę jej efektywności i jakości, ale też dalsze wyzwania i potrzeby.

– „Diagnoza zmian w opiece onkologicznej 2022” jest pierwszą i jedyną na razie publikacją, która w kompleksowy sposób stanowi aktualną na koniec roku 2022 diagnozę polskiej onkologii. Wskazuje na dotychczasowe osiągnięcia w tej dziedzinie, których dwa minione lata, a szczególnie ostatni rok przyniósł nam całkiem sporo, jak i na wciąż istniejące potrzeby oraz wyzwania. Jest to szczegółowa lista, a zarazem przepis dla decydentów, jakie zmiany powinni wprowadzić, aby poprawić efektywność i jakość leczenia nowotworów w Polsce – komentuje Szymon Chrostowski, Przewodniczący Prezydium All.Can Polska.

Eksperci All.Can dokonali oceny postępu we wdrażaniu zalecanych przez nich działań, jaki miał miejsce w czasie pandemii. Jak podkreślają, ogromną rolę odgrywają rozwiązania systemowe, tj.: wprowadzenie Narodowej Strategii Onkologicznej 2020-2030, wdrażanie koncepcji Krajowej Sieci Onkologicznej, a także zapewnienie środków finansowych w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększenia Odporności, na wdrożenie nowej struktury i nowego modelu zarządzania opieką onkologiczną w Polsce.

Jest to trzecia edycja materiału analizującego obszary mające wpływ na efektywność opieki onkologicznej. Nad jego powstaniem pracowało grono wybitnych ekspertów Grupy Sterującej  All.Can Polska, do której należą zarówno specjaliści onkolodzy, farmaceuci, przedstawiciele organizacji pacjentów, eksperci systemu opieki zdrowotnej oraz reprezentanci innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego.

Ukazujący się cyklicznie dokument to kompleksowy materiał, zawierający zbiór informacji o działaniach systemowych realizowanych w Polsce w obszarze onkologii wraz z ekspertyzą specjalistów. Są one wynikiem wdrażania długookresowych strategii, mających na celu poprawienie opieki oraz funkcjonalności operacyjnej. Formuła powstania „Diagnozy” rozpoczęła się od przygotowania raportu, jako pierwszej analizy danych, na podstawie których zostały wypracowane rekomendacje ekspertów. Pierwszy raport inicjatywy pt.: All.Can: poprawa efektywności i stabilności opieki onkologicznej. Rekomendacje dla Polski”, ukazał się w 2017r.

Rekomendacje przedstawione w „Diagnozie zmian w opiece onkologicznej w 2022 roku” dotyczą pięciu obszarów:

  • efektywniejszej alokacji dostępnych zasobów na opiekę onkologiczną;
  • zwiększenia roli profilaktyki pierwotnej oraz badań przesiewowych;
  • zapewnienia szybszego i szerszego dostępu do innowacyjnych technologii medycznych;
  • uwzględnienia perspektywy pacjentów we wszystkich decyzjach związanych z procesem planowania, wdrażania i oceny opieki onkologicznej;
  • poprawy dostępu pacjentów do badań klinicznych.

Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi wnioskami ekspertów, które są dostępne w pełnej treści raportu, na stronie internetowej: All_Can_Diagnoza_2022.pdf.

Celem działania inicjatywy All.Can w Polsce jest poprawa efektywności opieki onkologicznej, poprzez analizę niezaspokojonych potrzeb i proponowanie wypracowanych w gronie jej członków rozwiązań, m.in. z zakresu wykorzystania metodologii zarządzania procesowego, optymalizacji opieki farmaceutycznej w szpitalach. All.Can będąc platformą dialogu, ma ambicje stymulowania do zmian, dostarczając ekspertyzę i doświadczenie reprezentowane przez grono zaangażowanych ekspertów.

Next article