Skip to main content
Home » Zdrowy oddech » Astma, a sytuacja polskich pacjentów
zdrowy oddech

Astma, a sytuacja polskich pacjentów

astma ciągłość leczenia
astma ciągłość leczenia
Dr-n.-med.-Piotr-Dąbrowiecki

Dr n. med. Piotr Dąbrowiecki

Alergolog z Wojskowego Instytutu Medycznego, Przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę Alergie i POCHP

Astma jest chorobą o zmiennych objawach, dlatego sprawia problemy diagnostyczne. Co możemy zrobić, by to zmienić? Na te i wiele innych pytań odpowie nam nasza ekspert dr n. med. Piotr Dąbrowiecki z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

Jaki jest profil epidemiologiczny astmy w Polsce? Ile statystycznie osób nie ma świadomości choroby?

Badania epidemiologiczne (ECAP 2008) wskazują, że około 10 proc. społeczeństwa może mieć objawy astmy. Oznacza to, że w Polsce mamy prawie 4 miliony astmatyków. Dane NFZ z 2019 roku donoszą, że zdiagnozowanych jest 2,2 miliony, z czego tylko połowa jest odpowiednio leczona. 25 proc. chorych ma odpowiednie rozpoznanie i ma odpowiednie leczenie. Niestety wielu pacjentów, nawet jeśli ma rozpoznanie, to nie stosuje się do zaleceń lekarskich. Wtedy dochodzi np. do częstszych ataków, co zmusza pacjentów do używania leków ratunkowych, które powinny być stosowanie jak najrzadziej. Najważniejszym elementem terapii astmy jest zastosowanie leków przeciwzapalnych (steroidów wziewnych) zmniejszających stan zapalny w układzie oddechowym, powodujących ustąpienie duszności i męczącego kaszlu.

Jakie zmiany muszą nastąpić, aby polepszyć proces diagnostyczny astmy w Polsce?

Astmę rozpoznajemy u chorych zgłaszających duszności, kaszel lub świszczący oddech. Dobrze zebrany wywiad i badanie fizykalne wystarczy by postawić rozpoznanie. Typowa dla astmy jest zmienność objawów – kaszel w nocy, duszności w czasie i po wysiłku fizycznym. Natomiast u doktora w gabinecie chory czuje się „zdrowo”. Warto zaufać pacjentowi gdy mówi o duszności czy świszczącym oddechu po kontakcie z zimnym powietrzem bo ta cecha to nadreaktywność oskrzeli – istotny element wskazujący na astmę. Zaufanie lekarza do pacjenta ma ogromne znaczenie.

Właśnie po to, by polepszyć proces diagnostyczny i leczenie astmy w Polsce stworzyliśmy koalicję specjalistów i pacjentów na rzecz leczenia astmy. Powstał nowy model zarządzania chorobą, nakierowany na wzrost wartości zdrowotnej u chorych.

Jak ważna jest rola zachowania ciągłości leczenia astmy w dobie pandemii?

Pandemia znacznie nasiliła problem niediagnozowania astmy, ponieważ pacjenci zamknęli się w swoich domach, z obawy przed zarażeniem. Chorzy mieli także ograniczony dostęp do specjalistów zajętych leczeniem COVID-19 i powikłań związanych z ta chorobą. Już przed pandemią chorzy na astmę czekali 7 lat na postawienie rozpoznania.(średnia europejska to ok. 3,5 roku). Przez COVID ten czas się wydłużył. Ważne jest, by jak najszybciej rozpoznać chorobę i wdrożyć leczenie, ponieważ tylko ono gwarantuje kontrolę choroby i normalne funkcjonowanie.

Jakie są rekomendacje dla chorych na astmę w dobie pandemii?

Polskie Towarzystwo Alergologiczne już 30 marca 2020 wydało rekomendacje dotyczące terapii astmy w czasie pandemii. Stwierdzono, że sterydy wziewne stosowane przez chorych na astmę są bezpieczne, co więcej zmniejszają ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 i łagodzą objawy COVID-19 u osób które chorują. Dlatego nie należy przerywać leczenia, a wręcz przeciwnie – stale je kontynuować. Odstawienie leków wziewnych jest czynnikiem ryzyka nie tylko ciężkiego przebiegu choroby, ale również zgonu.

Jakie są sposoby kontrolowania i monitorowania astmy?

Niekontrolowana astma może się nasilać. Najważniejsze jest rozpoznanie – na jego podstawie dobierana jest terapia. Jeśli pacjent ma objawy codziennie, podstawą będzie podawanie dwóch leków – przeciwzapalnego i rozszerzającego oskrzela. Na następnej wizycie, sprawdzamy czy występują objawy astmy, jeśli nie – to kontynuujemy leki jeśli tak, zwiększamy dawki. Test kontroli astmy ACT jest wstanie odpowiedzieć na pytanie czy chory na kontrolowaną chorobę. Warto go wypełnić i przynieść do lekarza na kolejna wizytę. Dostępny on-line na stronie: www.astma-alergia-pochp.pl.

Jaką rolę w ścieżce leczenia pełni zindywidualizowana forma leczenia?

W myśl nowych zasad leczenia astmy każdy pacjent powinien mieć zindywidualizowaną terapię. Mówiąc kolokwialnie: „szyjemy na miarę” leczenie dla pacjenta. W tym przypadku w zależności od ilości objawów i wyniku badania spirometrycznego dopasowujemy terapię, by jak najbardziej kontrolować chorobę i ją ustabilizować. Leczenie te nie powinno być stałe, a zmieniać się wraz z częstością objawów. Dążymy przy tym do autonomii pacjenta, który sam dobiera dawkę leku w taki sposób, by leczył przyczynę choroby, przy okazji zmniejszając objawy.

Czy chorzy powinni korzystać z dodatkowych źródeł informacji o swojej chorobie?

Edukacja w astmie to podstawa, by uzyskać efekty terapii. Wraz ze sprawnym rozpoznaniem i odpowiednim leczeniem edukacja daje szansę na sukces terapeutyczny. Jak najbardziej zachęcamy pacjentów do korzystania z informacji zawartych np. na stronie Polskiego Towarzystwa Alergologicznego www.dlapacjentów.pta.med.pl. Do czasu pandemii funkcjonowały także szkoły dla chorych na astmę. Teraz są w internecie. Warto się edukować, by zrozumieć mechanizmy choroby, jednak wiedzę tę należy czerpać ze sprawdzonych, rzetelnych źródeł. Nieoceniona jest w tej kwestii także rozmowa ze swoim lekarzem prowadzącym. Czasem przez niezrozumienie choroby pacjenci przerywają leczenie, skazują się na objawy i zaostrzenia choroby.

Koalicja na rzecz Leczenia Astmy to wspólny projekt przedstawicieli środowisk klinicystów, ekspertów zdrowia publicznego oraz pacjentów. Celem działań w ramach tego projektu jest poprawa stanu leczenia astmy w Polsce. Koncepcja powstania Koalicji zrodziła się podczas prac nad raportem pt. „Astma oskrzelowa – nowy model zarządzania chorobą nakierowany na wzrost wartości zdrowotnej”, opracowywanym przez Uczelnię Łazarskiego, czerpiąc z najlepszych doświadczeń z innych obszarów terapeutycznych.

Koalicja jest transparentnym, otwartym, niezależnym zrzeszeniem o odformalizowanym charakterze, w ramach której podejmowane będą aktywności na rzecz poprawy status quo w zakresie diagnostyki i leczenia astmy w Polsce. Działania podejmowane przez Koalicję skoncentrowane będą na systemowych aspektach i obejmować będą aktywności edukacyjne, komunikacyjne i opiniodawcze. Koalicja nie podejmuje działań promocyjnych, a aktywności przez nią podejmowane nie mogą dotyczyć konkretnego produktu leczniczego czy wyrobu medycznego.

Polskie Towarzystwo Alergologiczne objęło rolę lidera Koalicji na rzecz Leczenia Astmy. Cele tego projektu oraz definiowanie konkretnych projektów realizowanych pod jej egidą leży w gestii Prezydium Koalicji, w skład którego wchodzą przedstawiciele towarzystw lekarskich, eksperci systemowi, reprezentacja środowiska pacjentów oraz konsultanci krajowi.

Więcej na koalicja.pta.med.pl.

Next article
Home » Zdrowy oddech » Astma, a sytuacja polskich pacjentów
Zdrowy oddech

Terapia biologiczna astmy – na czym polega i jaka jest jej dostępność w Polsce?

Prof. dr hab. med. Barbara Rogala

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Chair of Ethics Comittee of EAACI European Academy of Allergology and Clinical Immunology, członek Sekcji Terapii Biologicznej EAACI

Astma jest uciążliwą chorobą przewlekłą. Ciężkie zaostrzenie astmy jest stanem zagrażającym życiu. Przełomowym postępem w leczeniu wielu chorób jest terapia biologiczna. Leki te mają również zastosowanie w astmie. Czy pacjenci w Polsce mają dostęp do najnowocześniejszej terapii? Jak wyglądają standardy polskie na tle światowych?

Postęp w medycynie, którego wyrazem jest terapia biologiczna astmy, dokonał się dzięki rozwojowi biotechnologii, inżynierii genetycznej i stałemu pogłębianiu wiedzy dotyczącej patomechanizmu chorób. Wiele ośrodków w Polsce prowadzi to leczenie. Mamy do dyspozycji leki biologiczne o różnym mechanizmie działania co umożliwia zastosowanie optymalnego leku biologicznego u danego chorego. Wielu z nas, lekarzy w Polsce, ma bardzo dobre, wieloletnie doświadczenie dotyczące tego rodzaju leczenia, które przekonuje o wysokiej skuteczności i bezpieczeństwie terapii biologicznej. Nasze polskie doświadczenie jest w pełni spójne z wynikami obserwacji w innych krajach świata.

Dlaczego leczenie biologiczne jest ważne w przypadku takich chorób jak astma?

Jest to o tyle ważne, że terapię tą stosuje się u chorych na astmę ciężką, która stanowi ryzyko zaostrzenia choroby prowadzącej do ostrej niewydolności oddechowej. Co więcej, chorzy na astmę ciężką, niezależnie od przewlekłego stosowania kortykosteroidów wziewnych (bezpiecznych i skutecznych w lżejszych postaciach choroby) często muszą stosować kortykosteroidy doustne albo dożylnie. Takie postępowanie stanowi ryzyko występowania niepożądanych skutków ubocznych. Zastosowanie leków biologicznych, skutecznie zapobiega zaostrzeniom i pozwala na odstawienie kortykosteroidów ogólnoustrojowych. Jednocześnie terapia biologiczna wygasza objawy astmy. O tym przekonują zarówno wyniki badań, jak i doświadczenie kliniczne.

Jak wygląda obecnie dostęp chorych na astmę do terapii biologicznej?

Leki te są w pełni finansowane przez NFZ, w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Dlatego też każdy chory ma dostęp do tego typu terapii. Kwalifikacja do leczenia biologicznego jest oparta na określonych zasadach, które warunkują skuteczność i bezpieczeństwo terapii. Chory kwalifikujący się do leczenia biologicznego to chory na ciężką postać astmy, w przebiegu której występują zaostrzenia bądź też konieczność przyjmowania kortykosteroidów działających ogólnoustrojowo. Ocena uczulenia na alergeny wziewne umożliwia dobór odpowiedniego dla danego chorego leku biologicznego.

Jak istotna jest edukacja i budowanie świadomości w zakresie leczenia biologicznego astmy ciężkiej wśród zarówno pacjentów jak i lekarzy różnych specjalności?

Jest to niezwykle ważne. Powinno się informować pacjentów w tego typu możliwości leczenia. Każdy chory powinien wiedzieć, że terapia biologiczna jest dostępna dla wszystkich wymagających tego sposobu leczenia, jest bezpieczna i skuteczna. Jak wynika z naszych obserwacji, pacjenci wielu poradni specjalistycznych mają taką wiedzę. Trzeba ją jednak dostarczać także do mniejszych ośrodków, gdzie ta świadomość jest niższa. Bardzo ważną rolę w szerzeniu tych informacji odgrywają m.in. media.

Warto podkreślić, że cenna jest także współpraca w tym zakresie pomiędzy lekarzami POZ a specjalistami zajmującymi się leczeniem ciężkiej postaci astmy. Alergolodzy, pulmonolodzy i lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej powinni współpracować, aby zapewnić każdemu choremu kwalifikującego się do tego typu leczenia możliwość zastosowania terapii biologicznej, która umożliwia wielu chorym na ciężką astmę normalną aktywność życiową

Next article