Skip to main content
Home » Zdrowy oddech » Nowy model zarządzania astmą – na czym polega?
zdrowy oddech

Nowy model zarządzania astmą – na czym polega?

astma ciężka
astma ciężka
Dr Małgorzata Gałązka Sobotka

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka

Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, wiceprzewodnicząca Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, członek Zarządu IFIC Polska, doradca Prezydenta Pracodawców RP w obszarze ochrony zdrowia

Specjaliści robią wszystko, by astma w Polsce była jak najlepiej diagnozowana i leczona. W tym celu właśnie powstała inicjatywa nowego modelu zarządzania tą chorobą. Na czym polega i jakie korzyści może przynieść pacjentom?

Astma ciężka – jaki jest profil epidemiologiczny i obraz kliniczny tej choroby w Polsce?

Astma ciężka należy do tych jednostek chorobowych uważanych za powód generacji niepotrzebnych zgonów oraz hospitalizacji, których moglibyśmy zapobiec. Moglibyśmy to zrobić, gdybyśmy spojrzeli na astmę w sposób adekwatny do jej czynników ryzyka, przebiegu, objawów, wdrażając odpowiednie leczenie oraz diagnostykę. Jest to choroba, którą możemy kontrolować, dzięki czemu osiągać korzyści zdrowotne, systemowe i gospodarcze. Szacuje się, że na astmę w Polsce choruje prawie 6 procent dorosłej populacji.

Astma ciężka z kolei to zaawansowana postać choroby, wymagająca włączenia zupełnie innego leczenia, najczęściej są to pacjenci zaliczający się do specjalistycznych najnowocześniejszych terapii w programach lekowych. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że ok. 5-10 procent chorych na astmę, ma postać ciężką. 3-4 procenty jest to ciężka astma niekontrolowana, wymagająca innowacyjnej terapii. My, jako specjaliści w Polsce staramy się, by tych przypadków astmy ciężkiej było jak najmniej, a choroba była kontrolowana i nie wymagała hospitalizacji. Dobrze leczona astma może być prowadzona na poziomie lekarza rodzinnego, alergologa lub pulmonologa, w trybie ambulatoryjnym.

Jak wygląda stan leczenia astmy ciężkiej w Polsce?

Do najczęstszych przyczyn optymalnej kontroli astmy należy niestosowanie leczenia przeciwzapalnego. Ci chorzy mają także częstsze objawy, zaostrzenia, a także muszą być hospitalizowani. Nadużywają oni za to leków ratunkowych, które nie leczą przeciwzapalnie, a jedynie rozszerzają oskrzela. W innych jednostkach chorobowych mamy do czynienia z niedoborem leku – tutaj jest na odwrót, a nieodpowiednie leki są nadużywane. Za to stosując leki przeciwzapalne, zmniejsza się znacznie ryzyko zgonu. Musimy zatem sięgnąć po narzędzia pomagające nam w kontrolowaniu astmy, np. zwracając uwagę na liczbę zużytych opakowań leków ratunkowych w stosunku do tych przeciwzapalnych. Warto także popularyzować najnowsze doniesienia na temat przebiegu samej choroby i jej leczenia nie tylko wśród pacjentów, ale i lekarzy pierwszego kontaktu.

Jakie są koszty bezpośrednie i pośrednie leczenia astmy ciężkiej w Polsce?

Koszty związane z leczeniem astmy są bardzo wysokie. Bezpośrednie, ponoszone przez NFZ z tytułu hospitalizacji wynoszą ok. 75 milionów złotych. Za to 195 milionów złotych to koszt świadczeń ZUS, związanych z niezdolnością pacjentów do pracy. Szacuje się, że od 204 do nawet 500 milionów złotych kosztuje utrata produktywności chorych na astmę, którzy bez choroby mogliby być nadal aktywni zawodowo. W latach 2015-2019 wartość świadczeń realizowanych podczas opieki szpitalnej pacjentów zmagających się astmą oskrzelową przekroczyła nawet 1 miliard 100 milionów złotych. Są to zatem ogromne koszty, które moglibyśmy ograniczyć, gdybyśmy efektywniej diagnozowali i leczyli astmę.

W jakim celu powstał raport „Astma oskrzelowa – nowy model zarządzania chorobą nakierowany na wzrost wartości zdrowotnej” Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego?

Przesłanką do powstania tego raportu było nakreślenie szeroko rozumianej opinii publicznej (nie tylko lekarskiej) skali tego problemu zdrowotnego. Po pierwsze chcieliśmy wskazać naturalne zagrożenia, w tym zanieczyszczenie środowiska, przyczyniające się do zachorowalności m.in. na astmę. Następnie celem było pokazanie, jak dużej populacji dotyczy ten problem oraz ile poziomów systemu ochrony zdrowotnej jest zaangażowanych w opiekę nad tymi pacjentami. Jednocześnie, raport powstał, by zmobilizować specjalistów do stworzenia rekomendacji wdrożenia nowych interwencji systemowych mających na celu poprawę tego stanu rzeczy. Oczywiście sięgaliśmy po dorobek i doświadczenie tych, u których zmiany przyczyniły się do poprawy wyników leczenia w tym obszarze.

Jakie są założenia nowego modelu organizacji opieki zdrowotnej nad pacjentami z astmą w Polsce wg najnowszego raportu?

Zaproponowaliśmy nowoczesny model zarządzania chorobą nakierowany na wzrost wartości zdrowotnej. Postawiliśmy na poprawę wyników leczenia, poprawę doświadczeń pacjenta i zwiększenie efektywności ekonomicznej. Model ten zakłada zatem sprawny podział zadań pomiędzy specjalistami, tak aby najciężej chorymi zajmowali się najbardziej wykwalifikowani lekarze i ośrodki. Z kolei lżej chorzy powinni być wyposażeni w wiedzę i narzędzia, by móc kontrolować chorobę na poziomie POZ. Kluczowym elementem w naszej pracy, było również zapisywanie indywidualnego planu leczenia pacjenta w IKP, by każdy specjalista zajmujący się chorym wiedział, którą metodą pacjent jest leczony.

Next article
Home » Zdrowy oddech » Nowy model zarządzania astmą – na czym polega?
Zdrowy oddech

Terapia biologiczna astmy – na czym polega i jaka jest jej dostępność w Polsce?

Prof. dr hab. med. Barbara Rogala

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Chair of Ethics Comittee of EAACI European Academy of Allergology and Clinical Immunology, członek Sekcji Terapii Biologicznej EAACI

Astma jest uciążliwą chorobą przewlekłą. Ciężkie zaostrzenie astmy jest stanem zagrażającym życiu. Przełomowym postępem w leczeniu wielu chorób jest terapia biologiczna. Leki te mają również zastosowanie w astmie. Czy pacjenci w Polsce mają dostęp do najnowocześniejszej terapii? Jak wyglądają standardy polskie na tle światowych?

Postęp w medycynie, którego wyrazem jest terapia biologiczna astmy, dokonał się dzięki rozwojowi biotechnologii, inżynierii genetycznej i stałemu pogłębianiu wiedzy dotyczącej patomechanizmu chorób. Wiele ośrodków w Polsce prowadzi to leczenie. Mamy do dyspozycji leki biologiczne o różnym mechanizmie działania co umożliwia zastosowanie optymalnego leku biologicznego u danego chorego. Wielu z nas, lekarzy w Polsce, ma bardzo dobre, wieloletnie doświadczenie dotyczące tego rodzaju leczenia, które przekonuje o wysokiej skuteczności i bezpieczeństwie terapii biologicznej. Nasze polskie doświadczenie jest w pełni spójne z wynikami obserwacji w innych krajach świata.

Dlaczego leczenie biologiczne jest ważne w przypadku takich chorób jak astma?

Jest to o tyle ważne, że terapię tą stosuje się u chorych na astmę ciężką, która stanowi ryzyko zaostrzenia choroby prowadzącej do ostrej niewydolności oddechowej. Co więcej, chorzy na astmę ciężką, niezależnie od przewlekłego stosowania kortykosteroidów wziewnych (bezpiecznych i skutecznych w lżejszych postaciach choroby) często muszą stosować kortykosteroidy doustne albo dożylnie. Takie postępowanie stanowi ryzyko występowania niepożądanych skutków ubocznych. Zastosowanie leków biologicznych, skutecznie zapobiega zaostrzeniom i pozwala na odstawienie kortykosteroidów ogólnoustrojowych. Jednocześnie terapia biologiczna wygasza objawy astmy. O tym przekonują zarówno wyniki badań, jak i doświadczenie kliniczne.

Jak wygląda obecnie dostęp chorych na astmę do terapii biologicznej?

Leki te są w pełni finansowane przez NFZ, w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Dlatego też każdy chory ma dostęp do tego typu terapii. Kwalifikacja do leczenia biologicznego jest oparta na określonych zasadach, które warunkują skuteczność i bezpieczeństwo terapii. Chory kwalifikujący się do leczenia biologicznego to chory na ciężką postać astmy, w przebiegu której występują zaostrzenia bądź też konieczność przyjmowania kortykosteroidów działających ogólnoustrojowo. Ocena uczulenia na alergeny wziewne umożliwia dobór odpowiedniego dla danego chorego leku biologicznego.

Jak istotna jest edukacja i budowanie świadomości w zakresie leczenia biologicznego astmy ciężkiej wśród zarówno pacjentów jak i lekarzy różnych specjalności?

Jest to niezwykle ważne. Powinno się informować pacjentów w tego typu możliwości leczenia. Każdy chory powinien wiedzieć, że terapia biologiczna jest dostępna dla wszystkich wymagających tego sposobu leczenia, jest bezpieczna i skuteczna. Jak wynika z naszych obserwacji, pacjenci wielu poradni specjalistycznych mają taką wiedzę. Trzeba ją jednak dostarczać także do mniejszych ośrodków, gdzie ta świadomość jest niższa. Bardzo ważną rolę w szerzeniu tych informacji odgrywają m.in. media.

Warto podkreślić, że cenna jest także współpraca w tym zakresie pomiędzy lekarzami POZ a specjalistami zajmującymi się leczeniem ciężkiej postaci astmy. Alergolodzy, pulmonolodzy i lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej powinni współpracować, aby zapewnić każdemu choremu kwalifikującego się do tego typu leczenia możliwość zastosowania terapii biologicznej, która umożliwia wielu chorym na ciężką astmę normalną aktywność życiową

Next article